Rzecznik  Praw Ucznia

Rzecznikiem Praw Ucznia w roku szkolnym 2018/2019 jest zespół:

Nadia Szymoniak – uczennica klasy 8c
pani mgr Joanna Nowak-Deja

      Wszyscy mogą kierować swoje pytania i napisać o swoich problemach na podane adresy, skorzystać ze skrzynki na listy, która znajduje się obok gabinetu pedagoga i psychologa lub osobiście zgłosić się do Rzecznika.
Zgłaszać można się w wyznaczonym terminie dyżuru.
      Jeśli sprawa jest pilna można skontaktować się podczas każdej przerwy.

 RzecznikNadia@wp.pl

 Dyżury Rzecznika:

poniedziałek 11.30 – 12.15


REGULAMIN RZECZNIKA PRAW UCZNIA

 „Szkoła winna być kuźnicą, gdzie wykuwają się najświętsze hasła […]
– ona najgłośniej wołać winna o prawa człowieka, piętnować najśmielej
i najbezwzględniej to, co jest w nim [życiu] zabagnionego”

                                                     Janusz Korczak, „Szkoła współczesna”, 1905

 

       Prawo dziecka stanowi dobro chronione zarówno przez przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jak również przez umowy międzynarodowe, w tym szczególnie przez Konwencję o Prawach Dziecka. Na straży praw dziecka w szkole stoi Rzecznik Praw Ucznia, którego nadrzędną rolą jest upowszechnianie tych praw. Dla szkoły dziecko jest uczniem, który ma obowiązek przestrzegać regulaminu szkoły. Uczeń i nauczyciel nie mają równych praw, jest jednak faktem, że każdy z nich ma swoje prawa. Należy pamiętać o przestrzeganiu ich w codziennej szkolnej rzeczywistości oraz o tym, że prawa przysługują każdemu człowiekowi niezależnie od jego obowiązków i nie wolno go karać pozbawieniem ich.

 Zadania i uprawnienia Rzecznika Praw Ucznia

1.     Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole i poza nią.
2.    
Zwiększanie świadomości prawnej dzieci i młodzieży.
3.    
Działania na rzecz zmiany wadliwych i krzywdzących zapisów w regulaminach.
4.    
Propagowanie praw ucznia w szkole.
5.    
Ścisła współpraca z Samorządem Uczniowskim, Dyrektorem Szkoły, nauczycielami i rodzicami w zakresie upowszechniania praw i obowiązków ucznia.
6.    
Świadczenie pomocy uczniom m. in. przez prowadzenie mediacji między uczniem a uczniem, uczniem a nauczycielem lub w innych sytuacjach spornych, trudnych i nietypowych; pomoc uczniom w rozwiązywaniu trudnych spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami i poszanowaniem prawa i godności osobistej.
7.    
Dbałość o przestrzeganie przez społeczność szkolną Regulaminu Szkoły.
8.    
Udostępnianie uczniom regulaminów szkolnych i innych przepisów mówiących o prawach dziecka oraz wyjaśnianie ich sensu.
9.    
Reprezentowanie interesów uczniów na posiedzeniach Rady Pedagogicznej (udział w części obrad Rady Pedagogicznej dot. praw ucznia, uprawnienia wnioskodawcze).

Obowiązki Rzecznika Praw Ucznia

  1. działanie w zgodzie ze Statutem Szkoły, Regulaminem Szkoły, Konwencją Praw Dziecka oraz innymi dokumentami regulującymi prawa dziecka,

  2. informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia,

  3.  interwencja w razie naruszania podstawowych praw ucznia,

  4.  udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania,

  5. składanie Dyrektorowi Szkoły informacji o podjętych przez siebie działaniach zmierzających do rozwiązania konfliktu oraz półrocznych, pisemnych sprawozdań z działalności,

  6. zachowanie tajemnicy informacji uzyskanych w toku postępowania,

  7. inicjowanie działań, których celem jest ochrona praw dziecka,

  8. pełnienie dyżurów konsultacyjnych co najmniej raz w tygodniu.Procedura postępowania w kwestiach spornych „uczeń – uczeń”

1.  Zapoznanie się z opinią stron konfliktu.

2.  Podjęcie mediacji ze stronami.

3.  W razie potrzeby:

a.     podjęcie mediacji przy współudziale wychowawców uczniów,

b.     skierowanie sprawy do Zespołu Wychowawczego

(dyrektor/wicedyrektor, wychowawca, pedagog/psycholog, rzecznik)

c.     zasięgnięcie opinii Rady Rodziców.

4.  Ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.

 

Procedura postępowania w kwestiach spornych „uczeń – nauczyciel”

1.  Zapoznanie się z opinią stron konfliktu.

2.  Podjęcie mediacji ze stronami.

3.  W razie braku rozstrzygnięcia:

a.     odwołanie się do Rady Pedagogicznej,

b.     wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji.

4.  Ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.POWRÓT