Program wychowawczy

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach:
*zobacz program wychowawczy na rok 2016-2017


          W szkole, na lekcjach wychowawczych w klasach IV-VI, realizowany jest  program wychowawczo-profilaktyczny "Spójrz inaczej" Andrzeja Kołodziejczyka.
Program ten kładzie nacisk na kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju.
Uczy rozwiązywać problemy, których dostarcza życie, rozumienia siebie i innych, współżycia w grupie.

Treści, które są przekazywane uczniom zgrupowano w cztery bloki tematyczne:
1. Postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć.
Uczucia i emocje to naturalna reakcja na to, co dzieje się wokół nas. Często te stany ducha nie są uzewnętrzniane przez dziecko gdyż boi się ono śmieszności czy wstydzi swej słabości. Dziecko boi się i wstydzi wtedy, gdy dorośli zniechęcają go do wynurzeń, gdy nie chcą go wysłuchać. Tłumienie uczuć w sobie prowadzi do życia w dużym napięciu i staje się to przyczyną szukania zapomnienia w alkoholu czy narkotykach. A przecież mówienie o uczuciach jest tak ważne w przyjaźni, miłości. Tłumiąc swoje uczucia szybko stajemy się skłonni do ignorowania uczuć bliskich. Budujemy barierę, popadamy w konflikty z otoczeniem.
I chyba dobrze, że grupy uczniowskie uczą się wyrażania swoich uczuć, dostrzegania i doceniania innych, słuchania i radzenia sobie ze stresem wynikającym choćby z lęku przed klasówką.

2. Uczestnictwo w grupie.
Program próbuje wykształcić umiejętność obcowania z ludźmi. Czasem silna więź w grupie może być źródłem poważnych problemów, gdy jej zachowanie odbiega od ogólnie przyjętych zasad. Proponowane zajęcia pozwalają uczniom zrozumieć mechanizm nacisku grupowego i uczą jak mu się przeciwstawiać. Niebagatelna w takiej sytuacji jest możliwość zwrócenia się o pomoc do kogoś komu się ufa. Wiedza zdobyta na takich zajęciach często pozwala wyzwolić się spod złego wpływu otoczenia.
Program próbuje wykształcić umiejętność obcowania z ludźmi. Czasem silna więź w grupie może być źródłem poważnych problemów, gdy jej zachowanie odbiega od ogólnie przyjętych zasad. Proponowane zajęcia pozwalają uczniom zrozumieć mechanizm nacisku grupowego i uczą jak mu się przeciwstawiać. Niebagatelna w takiej sytuacji jest możliwość zwrócenia się o pomoc do kogoś komu się ufa. Wiedza zdobyta na takich zajęciach często pozwala wyzwolić się spod złego wpływu otoczenia. Bywa i odwrotnie - identyfikacja z grupą może przynosić wspaniałe efekty.

3. Rozwiązywanie problemów.
Trudności, problemy, konflikty, różnice zdań to zjawiska w kontaktach międzyludzkich nieuniknione. ważne jest, aby każdy młody człowiek umiał radzić sobie w takich trudnych sytuacjach sposobami, które zbliżają ludzi, a więc rozmową - okazaniem tolerancji, umiejętności wybaczania i przepraszania. Nic tak przecież nie zbliża ludzi jak wspólnie rozwiązany problem.

4. Dbanie o zdrowie. (My i środki uzależniające.)
Dbanie o zdrowie to zrozumienie jego wartości oraz wyrobienie nawyków prozdrowotnych. Cykl zajęć ma na celu dostarczenie młodzieży informacji o substancjach szkodliwych dla zdrowia oraz zaproponowanie takich wzorców postępowania, w których nie ma miejsca na alkohol, papierosy, narkotyki, pomaga nauczyć umiejętności podejmowania słusznych decyzji.

Idea programu.
Program kładzie szczególny nacisk na wspieranie rozwoju dziecka w szkole podstawowej poprzez przedstawione powyżej w wielkim skrócie treści, jak również przez specjalnie dobrane i sprawdzone metody pracy nauczycieli. Wszystkie one zmierzają ku temu, aby dziecko mogło wypowiedzieć się do końca czy to za pomocą rysunków, dyskusji, wywiadu. Na zajęciach uczniowie siadają w kręgu rozmawiają np. o swoich złych i dobrych nawykach i o następstwach tych zachowań wyciągają wnioski. Każde zajęcia, to nowy pomysł na to jak eliminować z życia zło, a puste miejsce zapełnić czymś pozytywnym.

Podsumowanie.
Kilkuletnia praca z programem "Spójrz inaczej" dała konkretne wyniki. Dwukrotnie przeprowadzone zostało badanie skuteczności programu. Przeprowadzona analiza wyników pozwoliła stwierdzić, że uczniowie SP 35 z OI bardziej lubią swoją klasę i lepiej się w niej czują, łatwiej im przychodzi ponoszenie odpowiedzialności za własne czyny, umieją dokonać samooceny, lepiej radzą sobie z lękiem szkolnym, obawą.

POWRÓT