Zadania pedagoga specjalnego (nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne) w klasie integracyjnej.

I. Zadania edukacyjne - związane ze zdobywaniem wiedzy przez ucznia niepełnosprawnego, z jego pracą na lekcjach i zajęciach rewalidacyjnych   
a) opracowanie wraz z nauczycielem przedmiotu strategii lekcji tak, by nauczanie wszystkich uczniów było skuteczne i uwieńczone sukcesami, uatrakcyjnianie zajęć poprzez stosowanie metod ekspresyjnych (ruch, muzyka, drama), wykorzystanie elementów nauczania otwartego, wykorzystanie metody projektów w łączeniu treści między przedmiotowych
b) dokonanie diagnozy umiejętności, czuwanie nad realizacją przez ucznia niepełnosprawnego opracowanego dla niego programu edukacyjno-terapeutycznego,
c) udzielanie pomocy uczniom niepełnosprawnym tak, by nie zaniżać wymagań dydaktycznych wobec nich oraz kryteriów ich oceny.

II. Zadania integrujące - związane z integracją dzieci, rodziców, nauczycieli 
a) czuwanie i wspieranie integracji pomiędzy dziećmi jednej klasy, a także całej szkoły 
b) budowanie integracji pomiędzy rodzicami dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych, sprzyjają temu lekcje otwarte, wspólne wycieczki, uroczystości szkolne i klasowe 
c) budowanie integracji pomiędzy nauczycielami.

III. Zadania wychowawcze - związane z pełnieniem funkcji wychowawczej i pomocniczej względem rodziców dzieci niepełnosprawnych i wszystkich uczniów klasy integracyjnej
a) wspieranie rodziców dzieci niepełnosprawnych poprzez kształtowanie prawidłowej postawy rodzicielskiej wobec własnego dziecka, informowanie na bieżąco o pracy ucznia, udzielanie instruktażu 
b) pełnienie roli wychowawcy całej klasy integracyjnej.POWRÓT