Psycholog, Pedagog

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Akademia Świadomego Rodzica - przeczytaj, zapisz się

Wskazówki dla rodziców - Motywacja - przeczytaj

Integracja Sensorycznoa -prezentacja -
obejrzyj

 e-poradnia

Jeśli Państwa dziecko:
• ma trudności dydaktyczne,
• pomimo dużego wkładu pracy ma słabe oceny,
• sprawia kłopoty wychowawcze,
• bywa agresywne, wybuchowe, nie potrafi panować nad emocjami,
• nie potrafi porozumieć się z nauczycielem,
• ma problemy w kontaktach z rówieśnikami, np. nie jest akceptowany, doświadcza agresji lub popada w częste konflikty,
• ma trudności z koncentracją uwagi, jest nadruchliwe,
• często się boi,
• moczy się,
• przejawia trudności z motywacją do nauki, nie chce chodzić do szkoły, wagaruje,
• jest przygnębione, smutne, izoluje się,
• ucieka w świat wirtualny,
• istnieje podejrzenie, że sięga po środki psychoaktywne,
• przejawia szczególne uzdolnienia.

    
Jeżeli Państwo, jako rodzice:
• przeżywacie kłopoty rodzinne,
• macie trudną sytuację materialną
• chcecie doskonalić swoje umiejętności wychowawcze –nawiązywać dobre relacje
z dzieckiem oparte na wzajemnym szacunku; rozwiać własne wątpliwości; uzyskać wsparcie w sytuacjach trudnych.

Zapraszamy do kontaktu.

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

ROK SZKOLNY 2017/2018

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8:30 – 12:30

8:30 – 13:00

8:30 – 17:00

8:30 – 17:00

7:30 – 12:00

PEDAGOG SZKOLNY:  
Wojciech Surma


GODZINY PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

ROK SZKOLNY 2017/2018

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

11:45 – 14:45

10:00 – 17:00

11:30 - 17:00

10:30 - 14:30

10:00 - 16:00

PSYCHOLOG SZKOLNY:
mgr Tomasz Piątek


Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu  indywidualnych potrzeb rozwojowych  i  edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikajacych w  szczegolności:
 1) z niepełnosprawności;
 2) z niedostosowania społecznego;
 3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 4) ze szczególnych uzdolnień;
 5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 6) z zaburzeń komunikacji językowej;
 7) z choroby przewlwkłej;
 8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 9) z niepowodzeń edukacyjnych;
10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;
11) z trudności adaptacyjnych związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Zgodnie z § 5. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce jest udzielana z inicjatywy:
1) ucznia;
2) rodzica;
3) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej,
dlatego rodzice, których dzieci dotyczą kwestie wymienione w pkt od 1-11 mogą wystosować wniosek do dyrektora szkoły o udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej na drukach, ktorych wzór znajduje się poniżej.


Wniosek do dyrektora szkoły o udzielenie dziecku pomocy psychologiczno- pedagogicznej

Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej

Wniosek do dyrektora szkoły  o udział w posiedzieniu komisji

Procedura działania zespołu do spraw  planowania


Rok 2014/2015


"Nieletni w obliczu prawa"
W styczniu, w ramach zajęć wychowawczych uczniowie klas VI uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem policji.
Rozmawiali na temat niebezpiecznych zachowań, czynów zabronionych, przejawów demoralizacji i odpowiedzialności karnej osób nieletnich.

„Zajęcia integracyjne dla uczniów klas IV”
We wrześniu  odbyły się zajęcia integracyjne dla uczniów klas IV.
Celem zajęć było umożliwienie  uczniom  poprzez różnorodne zabawy bliższego, wzajemnego poznania się, budowania klimatu życzliwości, szacunku, stworzenie klasowego logo w formie tortu,  którego cząstka jest każdy uczeń danej klasy.
Zajęcia prowadzone były przez pedagoga i psychologa szkolnego.

„Badania przesiewowe słuchu”
W listopadzie odbyły się badania przesiewowe słuchu wszystkich uczniów klas I.
Badania przeprowadziła Pani D. Kowalewska, psycholog Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Tychach.
Celem badań było wyłonienie dzieci, którym rozumienie mowy w nieco gorszych warunkach akustycznych, np. w szumie sprawia trudność, co pogarsza ich funkcjonowanie szkolne i może powodować trudności dydaktyczne typu dyslektycznego.

Jak mądrze się kłócić”
W dniu 20 listopada br. uczniowie klasy III a uczestniczyli w pierwszej części warsztatów psychoedukacyjnych nt. „Jak mądrze się kłócić”.
Zajęcia prowadzone były przez pedagoga Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Tychach Panią Hannę Kubicę.

Bądź ostrożny”
01 i 02 grudnia uczniowie klas I spotkali się z przedstawicielami Straży Miejskiej.
Celem zajęć było uświadomienie uczniom potrzeby zachowania ostrożności w kontaktach z obcymi, bezpieczeństwa w domu i w szkole. Podobne zajęcia odbędą się 11 i 12 grudnia dla uczniów klas II I III.

 „Jak sobie radzić ze stresem…”

      W dniu 05 grudnia odbyły się warsztaty dla kl. VI c, VI d nt. „Jak sobie radzić ze stresem nie tylko przed sprawdzianem kompetencji”.
      Spotkanie prowadziła Pani Aleksandra Kopiec, pedagog z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Tychach. Podczas zajęć uczniowie rozmawiali na temat przyczyn stresu. Uczyli się rozpoznawać symptomy stresu u siebie i innych osób, poznali sposoby radzenia sobie ze stresem.

Zdobytą wiedzę będą mogli wykorzystać w wielu życiowych sytuacjach.

Złość, agresja, przemoc”
09 grudnia pedagog i psycholog szkolny rozpoczęli cykl zajęć psychoedukacyjnych w klasach IV nt. „Złość, agresja, przemoc”.
Zajęcia poprzedzone są badaniami ankietowymi diagnozującymi klimat i atmosferę w klasach IV.  Podczas zajęć uczniowie poznają nie tylko znaczenie tych pojęć, ale uczą się je rozróżniać, a co najważniejsze skutecznie reagować w sytuacji złości, agresji, przemocy.

"Szlachetna paczka"
Dzięki dobroci serca rodziców,  uczniów, nauczycieli, a także pracowników administracji naszej szkoły stworzyliśmy po raz pierwszy SZLACHETNĄ PACZKĘ. Tym gestem udowodniliśmy, że potrafimy dostrzec drugiego człowieka i chętnie podzielić się z nim tym co mamy.
13 grudnia wieczorem otrzymaliśmy informację od wolontariuszki, która osobiście przekazywała paczkę, że sprawiliśmy całej rodzinie niesamowitą radość.
                                               
Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom.
zobacz więcej

POWRÓT