Psycholog   Pedagog

 

Wskazówki dla rodziców - Motywacja - przeczytaj

Integracja Sensorycznoa -prezentacja -
obejrzyj
Jeśli Państwa dziecko:
• ma trudności dydaktyczne,
• pomimo dużego wkładu pracy ma słabe oceny,
• sprawia kłopoty wychowawcze,
• bywa agresywne, wybuchowe, nie potrafi panować nad emocjami,
• nie potrafi porozumieć się z nauczycielem,
• ma problemy w kontaktach z rówieśnikami, np. nie jest akceptowany, doświadcza agresji lub popada w częste konflikty,
• ma trudności z koncentracją uwagi, jest nadruchliwe,
• często się boi,
• moczy się,
• przejawia trudności z motywacją do nauki, nie chce chodzić do szkoły, wagaruje,
• jest przygnębione, smutne, izoluje się,
• ucieka w świat wirtualny,
• istnieje podejrzenie, że sięga po środki psychoaktywne,
• przejawia szczególne uzdolnienia.

    
Jeżeli Państwo, jako rodzice:
• przeżywacie kłopoty rodzinne,
• macie trudną sytuację materialną
• chcecie doskonalić swoje umiejętności wychowawcze –nawiązywać dobre relacje
z dzieckiem oparte na wzajemnym szacunku; rozwiać własne wątpliwości; uzyskać wsparcie w sytuacjach trudnych.

Zapraszamy do kontaktu.

Rodzice, którzy mają potrzebę i chcą skontaktować się z psychologiem lub pedagogiem mogą to zrobić indywidualnie
lub telefonicznie przez sekretariat.

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

ROK SZKOLNY 2018/2019

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

11:20 – 13:40

8:30 – 14:30

10:30 – 15:20

16.05 - 17.15

10.00 - 11.30
14:15 – 13:40
15.15 - 18.00

10:25 – 12:35

PEDAGOG SZKOLNY:  
Wojciech Surma


GODZINY PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

ROK SZKOLNY 2018/2019

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

7:30 – 10:30

12:00 – 17:00

12:00 - 17:00

10:00 - 14:00

13:00 - 18:00

PSYCHOLOG SZKOLNY:
mgr Izabela Wojcieszuk

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

11:00 – 16:00

8:00 – 13:00

12:00 - 18:00

8:00 - 12:00

9:00 - 11:00

PSYCHOLOG SZKOLNY:
mgr Tomasz PiątekPomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu  indywidualnych potrzeb rozwojowych  i  edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikajacych w  szczegolności:
 1) z niepełnosprawności;
 2) z niedostosowania społecznego;
 3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 4) ze szczególnych uzdolnień;
 5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 6) z zaburzeń komunikacji językowej;
 7) z choroby przewlwkłej;
 8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 9) z niepowodzeń edukacyjnych;
10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;
11) z trudności adaptacyjnych związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 Uczniowi udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna z inicjatywy:
1) ucznia;
2) rodzica;
3) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej,
dlatego rodzice, których dzieci dotyczą te kwestie mogą wystosować wniosek do dyrektora szkoły o udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej na drukach, ktorych wzór znajduje się poniżej.POWRÓT