.: Plan pracy logopedy


Działalność diagnostyczna mająca na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy.

1. Wstępne przeprowadzenie badań w celu ustalenia mowy uczniów klas pierwszych (test przesiewowy).

2. Zakwalifikowanie potrzebujących uczniów do dalszej terapii i udzielenie pomocy logopedycznej.

3. Przeprowadzenie prawidłowej diagnozy ucznia.

4. Kontynuacja terapii u uczniów z dysfunkcjami mowy.

Profilaktyka

1. Zapobieganie powstawaniu wad i czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy.
2. Stymulowanie procesu nabywania kompetencji i sprawności warunkujących prawidłowy przebieg komunikacji językowych.

3. Czuwanie nad rozwojem mowy , kształcenie, rozwijanie  i doskonalenie umiejętności komunikowania się z otoczeniem.

4. Zapobieganie dysharmonii rozwojowych.

5. Stymulowanie rozwoju poznawczo-językowego.
6. Prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę i doskonalące mowę już ukształtowaną: ćwiczenia ortofoniczne słuchowe, rytmiczne, ćwiczenia artykulacji, dykcji, usprawniania narządów mowy.
7. Stymulacja rozwoju językowego uczniów z uwzględnieniem wszystkich aspektów mowy: wymowa, słownictwo, strona gramatyczna i stylistyczna.

Terapia logopedyczna, jednolitość oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych.
1. Ustalenie odpowiedniego rodzaju terapii w celu osiągnięcia zamierzonych efektów pracy, usuwanie, likwidowanie wszelkich zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej.

2. Uwzględnienie potrzeb dziecka w terapii, pomoc w przezwyciężaniu problemów z mówieniem, rozumieniem, pisaniem, czytaniem.

3. Indywidualna lub grupowa praca z uczniem w zależności od rodzaju zaburzenia mowy.

4. Włączanie, zaangażowanie Rodzica lub opiekuna do życia szkolnego, pracy z dzieckiem i zachęta do realizacji zadanego materiału ćwiczeniowego.

5. Przeprowadzenie wywiadu z rodzicami lub opiekunami badanego ucznia, pedagogizacja rodziców lub opiekunów.

6. Regularne spotkania logopedy z uczniem.


Podnoszenie jakości opieki logopedycznej.

 1. Współpraca z nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, uświadomienie ważności prawidłowej wymowy u dzieci, zapewnienie pomocy o charakterze terapeutycznym i instruktażowym.

2. Stała współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

3. Współpraca z Polskim Towarzystwem Logopedycznym i grupami wsparcia.

4.Wykorzystanie w pracy specjalistycznego sprzętu logopedycznego.

 Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstaniu zaburzeń komunikacji językowej.

 Uczestnictwo w wewnątrz szkolnych i pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego, pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podnoszeniu jakości pracy szkoły poprzez organizację i udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1. Udział w konferencjach metodycznych.

2. Dokształcanie i doskonalenie umiejętności z zakresu logopedii.

 

POWRÓT