„GDYBY KAŻDY BYŁ TAKI SAM
NIKT NIKOMU NIE BYŁBY POTRZEBNY”
(KS. J. TWARDOWSKI)

Integracja

Termin integracja pochodzi z łaciny (integro) i oznacza proces tworzenia się całości z jakiejś części, zespalania poszczególnych elementów w całość. Sposobem realizowania idei integracji w edukacji jest tworzenie klas integracyjnych w szkołach masowych. Klasy integracyjne umożliwiają włączenie dzieci niepełnosprawnych w społeczność dzieci pełnosprawnych, a tym samym rozwinięcie między tymi dziećmi pozytywnych więzi emocjonalno-społecznych. Nie trzeba stwarzać sztucznych warunków i „uczyć”,  jak żyć w normalnym społeczeństwie, ponieważ klasy integracyjne są miejscem naturalnej nauki tolerancji, wrażliwości, otwartości i akceptacji. Umożliwiają pełne uczestnictwo dzieci niepełnosprawnych w życiu i rozwoju społecznym dzięki obcowaniu z rówieśnikami, uczą akceptacji odmienności drugiego człowieka, nawiązywania kontaktów każdego z każdym. Rozbudzają świadomość, że wszyscy ludzie mają równe prawa, choć różne są ich możliwości.

Dzięki integracji:
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych:
• - przełamują barierę nieśmiałości i izolacji,
• - odkrywają własne zainteresowania i predyspozycje,
• - mają większą motywację do działania, bo chcą dorównać zdrowym rówieśnikom,
• - uczą się akceptować swoją inność,
• - kształtują wiarę we własne możliwości,
• - dostrzegają swoje mocne strony, a nie tylko słabości
• - rozwijają wyobraźnię,
• - nawiązują przyjaźnie ze zdrowymi rówieśnikami.

Uczniowie pełnosprawni:
• - stają się bardziej tolerancyjni i opiekuńczy,
• - uczą się cierpliwości i empatii,
• - umieją postępować z osobami niepełnosprawnymi,
• - uczą się akceptacji cudzej i własnej inności,
• - stają się odpowiedzialni i życzliwi wobec siebie,
• - przełamują stereotypy.Wskazówki dla rodziców

 
Organizacje na rzecz osób z niepełnosprawnością działające w Tychach -

Wskazówki dla rodziców do pracy z dzieckiem z ADHD - opracowanie Marcelina Malara
Wskazówki dla rodziców do pracy z dzieckiem z trudnościami w czytaniu i pisaniu - opracowanie Justyna Kliś
Wskazówki dla rodziców do pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością umysłową - opracowanie Bożena Żurawka
Wskazówki dla rodziców do pracy z dzieckiem niedowidzącym - opracowanie Małgorzata Christ
Ogólne zasady postępowania z dzieckiem afatycznym - opracowanie Sylwia Kownacka
Rady dla rodziców do pracy z dzieckiem z zaburzeniami zachowania - opracowanie Iwona Nawracka
Rady dla dziecka z wadą słuchu - opracowanie Elżbieta Cywińska
Prezentacja: Afazja ruchowa - opracowanie Sylwia KownackaIntegracja

"Każde dziecko zasługuje na miłość, szczęście,
szacunek, zrozumienie, pomoc
- wtedy cały świat jest jego domem"
 
Zadania pedagoga specjalnego 

Słowniczek podstawowych pojęć psychologiczno-pedagogicznych  
Sala Doświadczania Świata 

Sala Integracji Sensorycznej 

Sala EEG - Biofeedback


Sala Terapii Matodą Warnkego POWRÓT