Wyciąg z regulaminu  biblioteki szkolnej

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.
2. Z biblioteki mogą korzystać:
a) uczniowie,
b) nauczyciele i inni pracownicy szkoły,
c) w uzasadnionych przypadkach rodzice uczniów.
II. ORGANIZACJA BIBLIOTEKI
1. Lokal biblioteki składa się z: wypożyczalni i czytelni.
2. Czas pracy biblioteki:
a) biblioteka jest czynna w czasie trwania zajęć dydaktycznych oraz po ich zakończeniu zgodnie z organizacją roku szkolnego,
b) czas otwarcia biblioteki zatwierdza na początku roku szkolnego rada pedagogiczna,
c) w czasie skontrum biblioteka jest nieczynna.
3. Zbiory:
a) struktura zbiorów dostosowana jest do potrzeb uczniów i nauczycieli szkoły podstawowej,
b) rodzaje zbiorów:
- wydawnictwa informacyjne i albumowe,
- programy i podręczniki szkolne,
- lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów,
- wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularno-naukowej,
- czasopisma dla dzieci i młodzieży, ogólno pedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli,
- podstawowe wydawnictwa stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli,
- materiały audiowizualne,
- materiały regionalne.
III. PRAWA I OBOWIĄZKI CZYTELNIKÓW
1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
3. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:
- wypożyczając je do domu,
- czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma),
- wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych (komplety przekazane do pracowni i do kl. I).
4. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 2 tygodni. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń, może też prolongować termin zwrotu. 
5. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi - bibliotekarzowi.
6. Czytelnik, który zniszczy lub zgubi książkę lub inne materiały ze zbiorów bibliotecznych musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela -bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zgubionej (zniszczonej).
7. Wszystkie wypożyczone książki i inne rodzaje materiałów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki pod koniec roku szkolnego.
8. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy i uczniowie) zobowiązani są do rozliczenia się z biblioteką.
9. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznawane nagrody książkowe na zakończenie roku szkolnego.
                                                                                      Regulamin Multimedialnego Centrum Informacyjnego

1. Z Multimedialnego Centrum Informacyjnego (MCI) mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki.
2. Wszyscy korzystający z komputerów mają obowiązek wpisania się do zeszytu odwiedzin, akceptując  tym samym regulamin. Uczniów zapisuje bibliotekarz.
3. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą wyłącznie do celów edukacyjnych: poszukiwań materiałów w multimedialnych programach edukacyjnych, w zasobach Internetu, wykonywania prac dla nauki własnej, na zajęcia edukacyjne.
4. Nie można wykorzystywać komputerów do prowadzenia prywatnej korespondencji lub gier i zabaw.
5. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. ZABRANIA SIĘ! instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.
6. Użytkowanie sprzętu komputerowego (w tym drukarki, odtwarzacza CD, nagrywarki, skanera) jest możliwe tylko za zgodą nauczyciela. Zabrania się posługiwania się własnymi nośnikami informacji (typu pendrive, płyty CD) bez konsultacji z  bibliotekarzem.
7. Przy jednym stanowisku komputerowym mogą pracować maksymalnie 2 osoby.
8. Uczeń może jednorazowo korzystać ze stanowiska przez jedną godzinę lekcyjną.
9. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
10. Użytkownik odpowiada finansowo za wszelkie spowodowane uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania. Jeśli jest niepełnoletni odpowiedzialność ponoszą rodzice.
11. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
12. Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych oraz wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie lub twórców oprogramowania.
13. Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez bibliotekarza.POWRÓT